Hitelszerződés nyilvántartás

 A magánszemélyek hitelszerződés-adatait tartalmazó adatbázis egy teljeskörű nyilvántartás, amely a hazai hitelintézetek által kötött valamennyi élő (az ilyen irányú ügyfélnyilatkozatot tevő személyek esetén pedig a lezárt) lakossági hitel- vagy hiteljellegű szerződés adatait tartalmazza. Egy ügyfélhez tetszőleges számú szerződés tartozhat, több banktól is.

A szerződésadatok nyilvántartásának célja, hogy ha egy magánszemély hiteligényléssel fordul valamely finanszírozóhoz, a bank megbízható forrásból pontosan meg tudja határozni az ügyfél eladósodottsági szintjét, és felelős döntést tudjon hozni a hitelbírálat során. Ez a lehetőség védi az ügyfelet a túlzott eladósodás veszélyeitől, valamint a bank számára is csökkenti a hitelezési veszteség kialakulásának kockázatát.

A magánszemély ügyfelek a KHR-ben róluk nyilvántartott szerződések körét, valamint adataik hitelbírálat során történő lekérdezhetőségét az alábbi két nyilatkozattételi lehetőséggel befolyásolhatják:

 • Nyilatkozhatnak arról, hogy probléma mentes hiteleik adatait más bankok lekérdezhessék-e a KHR-ből.

 • Nyilatkozhatnak arról, hogy a hitelük visszafizetését követően még 5 évig a szerződésre vonatkozó információk a KHR rendszerben maradjanak.

A két „igen” nyilatkozat segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteladatait, valamint hiteltörténetét a KHR-t felhasználó bankok, hitelintézetek számára.

A hitelmulasztásokról szóló információk megőrzésének idejét és lekérdezhetőségét az ügyfelek nem tudják nyilatkozataikkal befolyásolni, azok a törvényi feltételek megléte esetén minden esetben elérhetők a bankok számára.

A hitelszerződésre vonatkozó KHR információk láthatóságát befolyásoló nyilatkozat

A hitellel rendelkező magánszemély ügyfél nyilatkozhat arról, hogy hozzájárul-e a pozitív (azaz a nem mulasztással, visszaéléssel kapcsolatos) hiteladatainak KHR-ből történő lekérdezhetőségéhez. Ez alapján három lehetőség áll fenn:

 • „Igen” nyilatkozat esetén: a KHR-ben lévő valamennyi hitelszerződésre vonatkozó adat elérhető a bankok számára a hitelbírálat során.

 • „Nem” nyilatkozat esetén: csak a mulasztásokra, visszaélésekre vonatkozó negatív információk érhetők el a bank számára a hitelbírálat során, valamint a tájékoztatás arról, hogy az ügyfél nem járult hozzá szerződésadatainak megtekintéséhez.

 • Amennyiben az ügyfél még nem nyilatkozott (ez csak korábban felvett hitelek esetén lehetséges, amikor a nyilatkozattételre vonatkozó törvényi szabályozás még nem lépett életbe), a KHR a nyilatkozat hiányáról ad tájékoztatást, és csak az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat jeleníti meg.

A fentiek alapján tehát a magánszemély KHR-ben nyilvántartott, hitelszerződésre vonatkozó adatai az alábbi esetekben láthatók a bankok számára a hitelbírálat során:

 • Azok a hitelszerződések, amelyekhez mulasztás kapcsolódik, minden esetben lekérdezhetők, a mulasztási információkkal együtt.

 • Amennyiben az ügyfél bármely bankjánál nyilatkozik arról, hogy hitelszerződései lekérdezhetők legyenek a KHR-ből, valamennyi szerződésadata látható a hitelbírálat során a bank számára.

Érdemes tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy a bank különbséget tud tenni aközött, hogy valakinek nincs semmilyen nyilvántartott hitelszerződése (ekkor a KHR-ben ugyanis nem található a keresett személy), és aközött, hogy valakinek van valamilyen hitele más banknál, de nem járult hozzá a szerződés adatok megtekintéséhez (ebben az esetben a KHR tudatja a hitelintézettel, hogy a nemleges nyilatkozat miatt nem jeleníthet meg információkat). Ez utóbbi körülményt a bank figyelembe veszi a hitelbírálat során.

A KHR szerződésadatok láthatóságára vonatkozó nyilatkozatot az ügyfél bármikor megteheti és módosíthatja bármely KHR-hez csatlakozott hitelintézetnél. Mindig az utoljára adott nyilatkozat lesz a mérvadó az összes szerződésre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél csak a hitelbírálat erejéig is adhat hozzáférést adataihoz. Ez a lehetőség további védelmet jelent az ügyfél adatai számára.

Hitelszerződés lezárását követő nyilvántartásra vonatkozó nyilatkozat

A magánszemély ügyfél minden egyes szerződése tekintetében külön-külön nyilatkozhat arról, hogy hitelének visszafizetését követően a KHR-ben rögzített szerződésadatai további 5 évig a nyilvántartásban maradjanak, vagy sem.

 • „Igen” nyilatkozat esetén a szóban forgó problémamentes hitelszerződés adatai a lezárást követően 5 évig a KHR-ben maradnak.

 • „Nem” nyilatkozat esetén a szóban forgó problémamentes hitelszerződés adatai törlődnek a KHR-ből.

A szerződés lezárását követő nyilvántartásra adott „igen” nyilatkozattételt az 5 éves periódus alatt bármikor módosítani lehet, ami a szóban forgó szerződésadat KHR-ből való törlését eredményezi. A módosíthatóság fordítva nem működik, hiszen a nemleges nyilatkozat miatt már törölt adatokat nem lehet újra láthatóvá tenni.

A nyilatkozattétel nem, vagy csak részben befolyásolja azon hitelszerződések adatait, amelyekhez mulasztás kapcsolódik:

 • Ha a mulasztás nem került rendezésre (az élő szerződés 5 éves periódust követően veszteségleírással kerül lezárásra), a mulasztás által érintett szerződés a lezárástól számított 5 évig (a mulasztástól számított legfeljebb 10 évig) látható a rendszerben.

 • Abban az esetben, ha a mulasztás banki veszteség nélkül rendezve lett, a mulasztási adatok az érintett szerződés adataival együtt a rendezéstől számított egy évig továbbra is láthatóak a rendszerben „nem” nyilatkozat esetén is – függetlenül attól, hogy a hitelszerződés időközben esetleg lezárásra került.

Pozitív KHR hiteltörténet előnyei

A megfelelő „Igen” nyilatkozatok segítségével bármely hitellel rendelkező magánszemély elérhetővé teheti pozitív hiteladatait, valamint hiteltörténetét a KHR-t felhasználó bankok számára. Ez kiváló lehetőség mind a jól fizető, mind pedig a problémás hitellel bíró (azaz KHR-es mulasztással rendelkező) ügyfelek számára. A nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy a pozitív hiteltörténettel rendelkező „jó adós” ügyfelek megbecsülésnek örvendenek a bankoknál. A kedvező hitelmúltjukat a KHR-ben elérhetővé tevő ügyfelek az alábbi előnyöket élvezhetik:

 • Alacsonyabb kamatok, díjak lehetősége. A jó ügyfél alacsonyabb kockázatot jelent a hitelező számára, így az akár olcsóbban is hajlandó hitelt nyújtani számára.

 • Egyszerűbb és gyorsabb hitelbírálat lehetősége, hiszen a bizonyíthatóan meglévő jó hitelmúlt egyszerűsítheti a banki hitelbírálati, kockázatelemzési folyamatot.

 • Kevesebb nyilatkozat, benyújtandó dokumentum.

 • A bank személyre szabottabb ajánlatot nyújthat.

 • További előny, hogy a KHR-ben tárolt pozitív hitelinformáció képes lehet ellensúlyozni, „megfelelő perspektívába helyezni” az esetlegesen nyilvántartott negatív információkat.

Hitelmulasztások nyilvántartása

A lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásába azon természetes személyek mulasztási adatai kerülnek rögzítésre, akik a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget. A két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie.

A napok számlálása azon a napon indul el, amikor a mulasztás a minimálbér összegét meghaladta. Ha tehát korábban is fennállt a késedelem, de az még nem érte el a minimálbér összegét, akkor az nem számít bele a 90 napos periódusba. Emellett a minimálbér összegét meghaladó mértékű mulasztásnak a 90 nap alatt egyetlen napra sem szabad a minimálbér összege alá csökkennie, máskülönben a 90 napos periódus számlálása újraindul.

A bank a várható mulasztással kapcsolatos KHR adatátadásról köteles legkésőbb 30 nappal előre írásban figyelmeztetnie ügyfelét lakossági hitel esetén. Abban az esetben, ha az ügyfél az átadás előtt rendezi a mulasztást (vagy a mulasztás mértéke visszacsökken a minimálbér összege alá), a KHR-be való adatátadás nem történik meg.

Az egyes mulasztási eseményeket a bankok a KHR-ben nyilvántartott hitelszerződésekhez kapcsolva rögzítik. A mulasztások a törvény alapján az ügyfél külön hozzájárulása nélkül is kezelhetők a KHR-ben.

A rendszer megkülönböztet élő és lezárt mulasztásokat. A hitelmulasztás lezárásra kerül, ha veszteségleírásra kerül sor, vagy ha a késedelmes tartozás az alábbi módok egyikén megnyugtatóan rendeződik:

 • A hátralék az ügyfél által kiegyenlítésre kerül.

 • Fedezet, kezes igénybevételével kerül kiegyenlítésre a hátralék.

 • A szerződés átütemezésre kerül, vagy veszteségleírás nélkül közös megállapodással egyéb módon rendeződik.

A mulasztások folyamatosan adminisztrálásra kerülnek (bekövetkezéskor az esemény adatai felrögzítésre kerülnek a KHR-be, megszűnésekor pedig az esemény lezárásra kerül a KHR-ben). A teljesítéssel lezárt mulasztások a teljesítéstől számított 1 évig, a veszteséggel (vagy megegyezéssel) lezárt mulasztások a lezárástól számított 5 évig (az eredeti adatátadástól számítva legfeljebb 10 évig) láthatóak a rendszerben, az ügyfél külön hozzájárulása nélkül is, majd ezt követően automatikusan törlésre kerülnek.

Nyilvántartott szerződésadatok

A KHR az alábbi információkat tartja nyilván a szerződésekről mind mulasztásos, mind pedig rendben törlesztett hitel esetén:

 • Szerződés megkötésének a dátuma

 • Szerződés lejáratának a dátuma

 • Szerződés megszűnésének dátuma (kivéve ha élő szerződésről van szó)

 • Szerződés típusa (hitelintézeti termék)

 • Szerződés összege és devizaneme

 • Fennálló tőketartozás összege és devizaneme

 • Rendszeres törlesztésre vonatkozó információk (törlesztő részlet összege, devizaneme, törlesztési mód és gyakoriság)

 • Előtörlesztésre vonatkozó információk (előtörlesztés dátuma és összege, fennálló tőketartozás összege és devizaneme)

 • Megjegyzés a szerződéshez

 • Információ arra vonatkozóan, hogy a szerződést jelenleg kezelő bank egy másik banktól vette-e át azt (követelésértékesítés, üzletág-értékesítés vagy fúzió során).

 • Információ arra vonatkozólag, hogy szerződés a megszűnés után további öt évig tárolható-e a KHR-ben.

A fennálló tőketartozás és a rendszeres törlesztés összegére, devizanemére vonatkozó információkat valamennyi pénzintézet havi rendszerességgel (minden hónapban a tárgyhót követő ötödik munkanapig) aktualizálja a KHR-ben, lehetővé téve, hogy a hitelbírálat során a mindenkor aktuális eladósodottsági szintek fényében történhessen az ügyfél hitelképességének pontos felmérése.

A KHR a fentieken túl nyilvántartja, hogy az adott szerződést melyik bank (illetve bankfiók) kezeli, azonban ez az információ csak a karbantartásra jogosult pénzintézet meghatározására szolgál, ehhez az információhoz más bankok nem férhetnek hozzá.

Az általános ügyfél- és szerződésadatokon túl a KHR az alábbiakat tartja nyilván a hitelmulasztásokról:

 • Mulasztás összege és devizaneme (a mulasztás összege alapesetben a hátralékos összeggel egyezik, de a hitelszerződés ügyfélnek felróható okból történő felmondása esetén a teljes követelés összegével azonos – beleértve a meg nem fizetett kamatokat, díjakat)

 • Mulasztás bekövetkeztének dátuma

 • Mulasztás megszűnésének dátuma

 • Mulasztás megszűnésének módja (lehetőségek: az ügyfél rendezte, más személy rendezte, szerződésmódosítással rendeződött, fedezet igénybevételével rendeződött, új hitelszerződéssel rendeződött, megegyezéssel megszűnt, veszteségleírás történt)

 • Mulasztás rögzítéséhez kapcsolódó megjegyzés

 • Mulasztás megszűnéséhez kapcsolódó megjegyzés