Fogalomtár

KHR törvény (KHRtv.)

2011. október. 11.-én lépett hatályba, a 2011. évi. CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről (KHRtv), amely önálló törvényben szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) személyi, tárgyi és területi hatályát,működését, felhasználóit, adattartalmát, működtetési körülményeit, valamint a rendszert üzemeltető pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) státusát és feladatait.

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A KHR, a hazai pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmények által közösen fenntartott információs rendszer és adatbázis, amely az adatkezelést elektronikus eszközökkel, automatizáltan végzi. A KHR egy pozitív adóslista, amely minden, a KHRtv-ben meghatározott, hitel és hitel jellegű szerződést nyilvántart, és ezen túlmenően kezeli a szerződésekhez tartózó események, fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatait is.

A KHR-ben megvalósult adatkezelés célja a nyilvántartott személyek, ügyfelek, hitelképességének objektív, körültekintő és megalapozott megállapítása, a túlzott mértékű eladósodás megakadályozása, a felelős hitelnyújtás és a felelős hitel felvétel körülményeinek biztosítása, mindezek által a hitelezési kockázat csökkentése.

A KHR, a korábban BAR néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja. A BAR egy negatív listás adósnyilvántartás volt, így csak azoknak az adósoknak az adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztásba estek.

Negatív adóslista

A negatív adóslisták olyan nyilvántartások, amelyek csak azon adósok adatait tartalmazzák, amelyek hitel- vagy hitel jellegű szerződéseiket nem teljesítették, a szerződések törlesztésével mulasztásba estek. A negatív adóslisták kizárólagosan a mulasztásba esett ügyfelek és a mulasztásba esett szerződéseik adatait, valamint a fennálló, aktív mulasztás és annak megszűnése esetén a már passzívvá vált mulasztás adatait kezelik.

Pozitív adóslista

Pozitív adóslisták azok a nyilvántartások, amelyek minden hitel és hitel jellegű szerződéssel rendelkező adós adatát és a szerződéseik adatait tartalmazzák. Egy adott szerződéshez egy adott adós részéről tartozhat mulasztás esemény is. Egy mulasztás egy adott időpillanatban lehet fennálló vagy aktív és lehet lezárt vagy passzív. A pozitív adóslisták egyszerre kezelik a pozitív és a negatív hitel és mulasztás adatokat, ezért teljes listás nyilvántartásoknak is szokás ezeket nevezni.

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen működő részvénytársaság (BISZ Zrt.)

A KHR törvény részletesen szabályozza annak a pénzügyi vállalkozásnak a tulajdonlását, működési formáját, tőke ellátottságát, tevékenységi körét, a pénzügyi szektorban meglévő szerepét, amely a PSZÁF engedélye alapján, működtetheti a KHR-t. A jelenlegi KHR és jogelődje a BAR üzemeltetője, 1995-óta folyamatosan a BISZ Zrt. A BISZ Zrt. főtevékenysége a hitelreferencia szolgáltatás nyújtása. A BISZ Zrt. 100%-os tulajdonosa a GIRO Zrt., amely a Magyar Nemzeti Bank tulajdonában van.

Credit bureau

A nemzetközi gyakorlatban credit bureaunak nevezik azokat a vállalkozásokat, amelyek adós- és hitelinformáció gyűjtésével, rendszerezésével, valamint adósok és hitelek értékelésével, minősítésével foglalkoznak. Számos szolgáltatásuk közül a legfontosabb a hiteljelentés (credit report), valamint az ebből számított scoring. A hiteljelentést és igény esetén a scoring értéket, mindig egy adott vállalkozásról vagy egy adott magánszemélyről egy adott időponthoz tartozóan bocsájtják ki.

Referenciaadat-szolgáltató (RASZ)

Referenciaadat-szolgáltatók (RASZ) azok a hazai pénzügyi intézmények, amelyek szolgáltatási tevékenységük révén (hitel- és kölcsönnyújtás, lízingszolgáltatás, kezesség és bankgarancia vállalás, elektronikus pénz és készpénz helyettesítő eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, jelzálog-, értékpapír- és közraktár hitelezés, stb.) a KHR-hez csatlakozni kötelesek. A KHR szolgáltatásait felhasználó legjelentősebb hitelintézeti csoportok: a bankok, szakosított pénzintézetek, lízing cégek, takarék- és hitelszövetkezetek, pénzügyi vállalkozások, Diákhitel központ, stb.

A referenciaadat-szolgáltatók azonosító adatait a KHR kezeli, de lekérdezések válaszában, a hiteljelentésekben, ezek az adatok nem jelennek meg. Az ügyfél által kért, saját adataira vonatkozó lekérdezés válasza, a Saját Hiteljelentés viszont tartalmazza a referenciaadat-szolgáltatok adatait is. Ez a megoldás biztosítja a bankinformáció bizalmasságát és hatékonyan támogatja az ügyfelek reklamáció kezelését, valamint az adathelyesség fenntartását.

Referenciaadat

Minden olyan adat, amelyet a KHR-t üzemeltetető pénzügyi vállalkozás, a KHRtv-ben foglaltak szerint kezel. Ezek az adatok KHRtv és mellékletei által definiáltak.

A nyilvántartott személyek, az ügyfelek, kétfélék lehetnek; természetes személyek és vállalkozások.

A KHR nyilvántartásaiban szerepelnek a nyilvántartott természetes személyek és vállalkozások azonosító adatai. A hitel- és hiteljellegű szerződéseik adatai. A hitel és hitel jellegű szerződéseikhez és néhány más pénzügyi szolgáltatáshoz tartozó szerződéseikhez kapcsolódó események adatai.

A szerződés adatok a megkötött szerződések tartalmi kivonatai. Az események, a szerződés teljesítése kapcsán keletkeznek, vagy ügyfél viselkedési formákhoz kapcsolódnak, melyek hordozhatnak pozitív és negatív információkat egyaránt.

A referenciaadat-szolgáltatók KHR-nek történő adat átadási kötelezettsége az összes pozitív és negatív tartalmú referenciaadatra kiterjed.

Felügyelet

A 2013. évi CXXXIX. törvény 2013. szeptember 30-ával megszüntette a Pénzügyi Szervetek Állami Felügyeletét. A feladatait, hatáskörét a Magyar Nemzeti Bank vette át 2013 október 1-től kezdődően. A Felügyeleti jogokat az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (MNB PST) gyakorolja.

Nyilvántartott személy/ügyfél (azonosító adat)

Az ügyfél azonosító és leíró adatok, a nyilvántartott személy fogalmának megfelelően, kétfélék lehetnek.

Természetes személyek azonosító adatai, a természetes azonosítók: születési név, születési hely születési idő, anyja neve.

Ezeken túlmenően, a KHR törvény melléklete alapján kezelésre kerülnek leíró adatok is, mint a viselt név (pl: asszonynév), személy azonosítására alkalmas igazolvány száma (pl: személy igazolvány szám), lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím és az ügyfél minőség (adós, adóstárs).

Vállalkozások azonosítására a törzsszámuk szolgál (az adószám első nyolc számjegye).

Ezen túlmenően, a KHR törvény melléklete alapján kezelésre kerülő leíró adatok a cégnév, a cég székhely cím, cégjegyzékszám és a teljes adószám.

Egyéni vállalkozók esetén tárolásra kerül az egyéni vállalkozó igazolvány száma is.

Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi vállalkozások esetén használható azonosító a külföldi adószám, külföldi cégjegyzékszám.

Átadhatósági ügyfélnyilatkozat

A természetes személy ügyfelek, a hitelszerződés megkötésekor, vagy a hiteligényük benyújtásakor, vagy bármely más alkalommal, írásban nyilatkozhatnak arról, hogy a pozitív hiteladataikat, a referenciaadat-szolgáltatók, a KHR lekérdezése során megismerhetik-e. Ez az átadhatósági ügyfélnyilatkozat, a KHR-ben tárolt minden hitelszerződés pozitív hiteladatára egyszerre vonatkozik.

A nyilatkozat viszont nem vonatkozik a negatív eseményekre, adatokra, melyeket a referenciaadat-szolgáltatók korlátozás nélkül megismerhetnek az ügyfélről.

Amennyiben az ügyfél megtiltja pozitív hiteladatainak megismerhetőségét, akkor ezt a tényt a KHR rögzíti és az ügyfélről szolgáltatott személy hiteljelentés a tiltás tényét tartalmazza.

Az adatátadáshoz való hozzájárulás magtagadásának körülményei:

  • helye, időpontja,

  • referenciaadat szolgáltató azonosító adatai,

  • ügyfél azonosító adatai,

  • a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés.

A hozzájárulás megtagadásával az ügyfél a saját pozitív hitelmúltját titkolhatja csak el, ami elősegítené a kedvező feltételű hitelhez jutását, míg a hitelhez jutást akadályozó, a feltételeket rontó, negatív információk mindig elérhetőek a KHR-ben minden referenciaadat-szolgáltató számára.

Adatok naprakészsége

A referenciaadatok naprakészen tartásának általános szabálya az, hogy az adatok keletkezését vagy változását követően, öt munkanapon belül kell a referenciaadat-szolgáltatónak átvezetnie a módosulást a KHR adatbázisán.

Ettől eltérő szabály a hónap végi tőketartozás aktuális értékének az átadása, amelyre a következő hónap ötödik munkanapjáig van lehetőség.

Elévülés, törlődés

Az adatok életútjával összefüggésben általános szabály, hogy a fennálló, aktív szerződés és eseményadatok folyamatosan látszanak a hiteljelentésekben. A megszűnt, passzív adatok pedig, a lezárás állapotának megfelelően még öt évig látszanak a hiteljelentésekben.

A referenciaadatokat az elévülésüket követően a KHR automatikusan törli.

Az általános szabály alól van kivétel:

  • Természetes személy hitele kapcsán létrejött mulasztás esemény adatai, ha a mulasztás, teljesítéssel rendeződik, akkor a mulasztás megszűnését követő egy év elteltével, ha más módon szűnik meg, akkor a megszűnést követő öt év elteltével és abban az esetben, ha egyáltalán nem rendeződik, akkor a mulasztás bekövetkezését követő tíz év elteltével törlődik.

  • Természetes személy által kötött hitelszerződés adatait, amennyiben mulasztás esemény nem tartozik hozzá és nem rendelkezik adatkezelési ügyfélnyilatkozattal sem, akkor a szerződés megszűnésével együtt a KHR automatikusan törli. Amennyiben a szerződéshez tartozik mulasztás, de a szerződés már megszűnt, akkor a szerződés adatait a KHR a mulasztás törlésével egy időben törli.

Amennyiben a szerződéshez tartozik, az ügyfél által tett adatkezelési ügyfélnyilatkozat, akkor a szerződés a megszűnését követő öt év elteltével kerül törlésre.

Az ügyfél az adatkezelési ügyfélnyilatkozatát bármikor visszavonhatja és ebben az esetben, ha a szerződés, valamint az esetleges mulasztás is már megszűnt, az adatok azonnal törlődnek.

Adatkezelési ügyfélnyilatkozat

A hitelszerződés megkötésével egyidejűleg vagy azt követően bármikor, a természetes személy ügyfél nyilatkozhat arról, hogy hiteladatait a szerződés megszűnését követő öt éven keresztül a KHR még kezelje.

A meghosszabbított adatkezelést engedélyező adatkezelési ügyfélnyilatkozat hatására az ügyfél tudatosan építi a pozitív hiteltörténetét, a jövőbeli kedvező feltételű hitelfelvételek érdekében. A nyilatkozat hatására, a megszűnt szerződés pozitív adattartalma az ügyfélről készült személy hiteljelentésben még öt évig szerepel. A pozitív tartalmú hitelszerződés megszűnését követő öt éven keresztüli láthatósága, a törvény alapján öt évig látható negatív események ellensúlyozására is alkalmas.

Az adatkezelési ügyfélnyilatkozatát az ügyfél bármikor visszavonhatja, ami a megszűnt szerződés esetén az adatok azonnali törlődését eredményezi.

Felelős hitelezés

A felelős hitelezés egyszerre jelenti a felelős hitelnyújtást és a felelős hitel felvételt. A felelős hitelezés egyaránt érdeke a hitelt nyújtó hitelintézetnek és a hitelt felvevő ügyfélnek. Mindkettő akkor jár jól, ha a hitelszerződés az ügyfél lehetőségeinek messzemenő figyelembevételével kerül megkötésre, annak tartalma és előírásai szerint zajlik le és zárul.

A felelős hitelezés során a hitelnyújtónak körültekintően kell megvizsgálnia a hiteligénylő pillanatnyi hitelképességét, a hitelezéssel kapcsolatos múltját – (a hiteltörténetét), sőt a hitel futamidejére - akár az elkövetkező tíz-húsz évre - vonatkozóan a várható jövőbeli hitel visszafizetési képességét is.

Az ilyen hitelbírálat elvégzéséhez az ügyfélnek fel kell tárnia valós vagyoni, jövedelmi helyzetét, a hiteltörténetét és eladósodottsága mértékét, sőt a jövőre vonatkozó jövedelemtermelő képességét és a várható fogyasztási és költség szintjét is.

A KHR-ből származó hiteljelentések pontos és hiteles információt szolgáltatnak az ügyfél múltbeli hitelekkel kapcsolatos viselkedéséről, a hitel történetéről, a múltban végrehajtott törlesztéseiről, esetleges mulasztásairól, a jelenleg fennálló összes hitelének mennyiségéről és a jövőbeni törlesztési kötelezettségéről.

Ahhoz hogy a hitelezés maximális körültekintéssel valósuljon meg, a hitelezőnek világosan látnia kell, hogy a teljes futamidő alatt az ügyfél jövedelme várhatóan elegendő lesz a kalkulált megélhetési költségek, a korábban kötött és még fennálló hitelek törlesztéseihez és az új hitel törlesztés terheinek fedezéséhez.

Amennyiben ez nem biztosítható, akkor bekövetkezhet a túlfinanszírozás, ami előbb utóbb fizetésképtelenséghez és az ezzel járó tragikus élethelyzetek kialakulásához vezethet.

Hitelbírálat

A felelős hitelezés megvalósításának legfőbb eszköze a hatékony hitelbírálati rendszer. A hitelnyújtók belső nyilvántartásaiban felhalmozódott adatok, tapasztalatok és tudás, valamint a külső forrásokból megszerezhető információk egyfajta szintetizálása és kalibrálása. Az ügyfélről konkrétan elérhető múltbeli eseményekhez és a bírálat pillanatában fennálló és megszerezhető információkhoz rendelt pontértékek súlyozott summája a scoring. A scoring eredményeként kialakult pontérték a hitelbírálati döntés alapja.

A KHR-ből származó információ a banki scoring rendszerek meghatározó eleme.

A KHR az egyetlen nyilvántartás, amely törvénnyel szabályozott, országosan teljes és naprakész információt kezel minden hazai hitelről és azok törlesztéséről.

A scoring a legfontosabb mérőszám az ügyfél objektív, tárgyilagos, valós és gyors hitelképesség meghatározásához, a hatékony hitelbírálathoz.

Scoring

A scoring egy számérték, amely általában egy természetes személy pillanatnyi hitelképességét mutatja meg. A scoring, az ügyfélhez tartozó különböző, a hitel szempontjából meghatározó tulajdonságokat (életkor, nem, szakképzettség, munkahely, jövedelem, lakhely, vagyoni helyzet, fedezetek, hiteltörténet, fizetés történet, eladósodottság, pénzügyi rendszer kapcsolatok és viselkedési formák stb.) vesz figyelembe, értékeli, súlyozza, majd pontokat rendel hozzá és a pontok summáját egy skálára vetíti. A skálán elfoglalt érték objektíven mutatja az ügyfél pillanatnyi hitelképességét.

Hitelképesség

A hitelképesség az a mutató, amely az ügyfélre és egy adott időintervallumra vonatkozóan megmutatja azt az összeget, aminek visszafizetésére az ügyfél valószínűleg képes. Ez egy szám sorozat, általánosságban egy személy vagy család összes bevétele és annak időbeli várható változása, valamint összes kiadása és annak várható időbeli változásának különbsége. Ennek a szám sorozatnak az elemei a havonta, negyedévente, évente keletkező szabadon felhasználható, így új hitellel leköthető jövedelem mennyiségek. Ezek a szabad jövedelem kapacitások, a hitel futamideje alatt rendre meg kell, hogy haladják az új hitelhez tartozó törlesztő részletek nagyságát. Ebben az esetben, előre láthatóan nagy valószínűséggel képes lesz az ügyfél a hitel visszafizetésére.

A KHR-ből származó információ a fix költségek egy meghatározó részét, a korábban felvett hitelek törlesztéséből származó kötelezettséget, pontosan és kalkulálhatóan tartalmazza.

Az ügyfél, hitel visszafizetési képességén túl fontos információ a hitel visszafizetési készsége, ami sokszor elválik a képességétől. A KHR kezelhet adatot az ügyfél egyéb hitelintézeti kapcsolatairól, valamint korábbi viselkedési formáiról is. Erre vonatkozóan is hiteles információt szolgáltat a KHR.

Természetesen a jövőt a legkörültekintőbb scoring modellek sem láthatják előre és nem várt események mindig történhetnek, ezért a hitelképesség a hitel folyósításának csak egyik, de talán a legfontosabb előfeltétele.

Hiteltörténet/fizetéstörténet

Egy banki ügyfélről, a bank szempontjából, az egyik legfontosabb információ a hiteltörténete vagy általánosabban a fizetéstörténete. Ezt az információt országosan és hitelesen kizárólagosan a KHR-ből származó hiteljelentés tartalmazza. Ebben egyrészt látszanak a jelenleg fennálló-, és - pozitív adatkezelési nyilatkozat esetén az elmúlt öt évben megszűnt, szerződések legfontosabb adatai, másrészt az ezekhez tartozó törlesztési történet és az anomáliák. Az ügyfelek finanszírozási szokásai, pénzügyi kultúrája, a hitelintézetekkel kapcsolatos viselkedési formái jellemzik az adott ügyfelet és ezek a jellemzők, időben nagyfokú állandóságot mutatnak. Az ügyfél pozitív hiteltörténete érték, olcsóbbá és egyszerűbbé teszi a jövőbeni hitelfelvételét.

Személy hiteljelentés

Hitelbírálathoz, illetve a hitelezési kockázat megállapításához, a referenciaadat-szolgáltatók lekérhetik a KHR-ből a személy hiteljelentést. A személy hiteljelentés, az ügyfél átadhatósági ügyfélnyilatkozata tartalmának függvényében, lehet teljes vagy részleges. Igenleges átadhatósági nyilatkozat esetén a lekérdezett természetes személyről, a személy hiteljelentés tartalmazza mindazt az információt, amit róla a referenciaadat-szolgáltatók a KHR-nek átadtak, míg nemleges nyilatkozat esetén, kizárólag az ügyfélről nyilvántartott negatív eseményeket tartalmazza.

A személy hiteljelentés két részből áll:

  • Az első, az összesítő rész, ami tartalmazza a keresett ügyfél azonosító adatait, az egész hiteljelentésre vonatkozó alapadatokat, a hitelszerződés adatok átadhatóságára vonatkozó esetleges nemleges ügyfélnyilatkozatot, hiteljelentés tartalmi összefoglalását, ami egy statisztika, az ügyfél hitelpiaci aktivitására utaló mutatót, valamint a konkrét lekérdezési tranzakció adatait.

  • A második rész a részletező, ami tartalmazza a nyilvántartott hitelszerződéseket egyesével és azok analitikus adatait tételesen úgy, hogy először a fennállókat majd a lezártakat, a szerződés megkötésének sorrendjében. Minden szerződéshez külön tartoznak ügyfél azonosító adatok. Ezekkel az ügyfél azonosítókkal kezeli az adott szerződést, az adatokat a KHR-nek átadó referenciaadat-szolgáltató. A szerződéshez tartozhatnak mulasztások, amelyek lehetnek fennálló, aktív vagy lezárt, passzív státusúak.

A szerződés adatokat követik az esetleges visszaélés és csalás adatok.

Vállalkozás hiteljelentés

Hitelbírálathoz, illetve hitelezési kockázat megállapításához, a referenciaadat-szolgáltatók lekérhetik a KHR-ből a vállalkozás hiteljelentést, amely a lekérdezett vállalkozásról tartalmazza mindazt az információt, amit róla a referenciaadat-szolgáltatók a KHR-nek átadtak.

A vállalkozás hiteljelentés két részből áll:

Az első, az összesítő rész, ami tartalmazza a keresett ügyfél azonosító adatait, az egész hiteljelentésre vonatkozó alap adatokat, a hiteljelentés tartalmi összefoglalását, ami egy statisztika, az ügyfél hitelpiaci aktivitására utaló mutatót, valamint a konkrét lekérdezési tranzakció adatait.

A második rész a részletező, ami tartalmazza a nyilvántartott hitelszerződéseket egyesével és azok analitikus adatait tételesen úgy, hogy először a fennállókat majd a lezártakat, a szerződés megkötésének sorrendjében. Minden szerződéshez külön tartoznak ügyfél azonosító adatok. Ezekkel az ügyfél azonosítókkal kezeli az adott szerződést, az adatokat a KHR-nek átadó referenciaadat-szolgáltató. A szerződéshez tartozhatnak fizetési késedelem adatok, amelyek lehetnek fennálló, aktív vagy lezárt, passzív státusúak.

A szerződés adatokat követhetik az esetleges fizetésképtelenség (folyószámla sorban állás) és a POS terminál üzemeltetésével kapcsolatos visszaélés adatok.

Saját hiteljelentés

A KHR-ben nyilvántartott személyek (természetes személyek illetve vállalkozások), a saját hiteljelentés igénylésével juthatnak hozzá mindazon információhoz, amit a KHR róluk kezel és nyilvántart. A saját hiteljelentés tartalmazza az ügyfelek azonosító és leíró adatait, a hiteleik, valamint a negatív és pozitív események adatait, sőt azt is, hogy melyik referenciaadat-szolgáltató adta át az adattételt a KHR-nek és egy összesített listát az elmúlt időszak lekérdezéseiről.

A saját hiteljelentés útján tájékozódhat az ügyfél a róla nyilvántartott adatokról és bármely hiba esetén, az illetékes referenciaadat-szolgáltatónál panaszt tehet és kérheti adatai javítását esetleges törlését.

A saját hiteljelentés a hitelbírálati folyamatban, a hitelképesség megállapítására nem használható.

Adatzárolás

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.